Logo Ministerio de Sanidad Logo Red de Escuelas

Xarxa d´Escoles


Font: Ministeri de Sanitat 13/12/2021


Declaració d’accessibilitat

El Ministeri de Sanitat s’ha compromès a fer accessible el portal de la Xarxa d’Escoles de Salut per a la Ciutadania de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.redescuelassalud.es/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme al Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació..

Contingut no accessible

El contingut que es recull tot seguit no és accessible pels motius següents:

  1. Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018: Hi podria haver fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
  2. Càrrega desproporcionada: no s’aplica.
  3. El contingut no s’inclou dins de l’àmbit de la legislació aplicable: hi podria haver arxius ofimàtics en PDF o en altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat, tot i que s’ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

La declaració va ser preparada el 23 de setembre de 2021.

El método empleado para preparar la declaración ha sido una autoevaluación llevada a cabo por el propio organismo.

Última revisión de la declaración: 23 de setembre de 2021.

Observacions i dades de contacte

Podeu fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018) com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web;
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut;
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l’accessibilitat del lloc web;

A través del correu electrònic accesibilidad@mscbs.es.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Sotssecretaria del Departament.

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació recollit a l’article 13 del Reial decret 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

Aquest lloc web compleix els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019 Arxiu pdf. S'obrirĂ  en una nova finiestra. considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018.

L’última revisió s’ha fet el maig del 2018.

El portal de la Xarxa d’Escoles de Salut per a la Ciutadania, https://www.redescuelassalud.es/, s’ha fet utilitzant XHTML 1.0 per al marcatge de contingut i fulls d’estil CSS 3 per al disseny visual, i s’ha evitat, en la mesura possible, utilitzar tecnologies propietàries que condicionin l’ús de determinats aparells o navegadors. Aquests estàndards garanteixen l’accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que admeti les recomanacions del W3C.

Els estils utilitzats s’han construït seguint les recomanacions del consorci W3C, per a la versió 3 de fulls d’estil en cascada, i han estat validats mitjançant l’eina de validació del codi CSS  S'obrirĂ  en una nova finiestra. que proporciona el consorci, sense que s’hagi detectat cap error.

D’altra banda, s’ha validat l’HTML des del qual s’utilitzen els diferents CSS per comprovar que l’arbre d’anàlisi utilitzat és correcte. L’anàlisi s’ha dut a terme mitjançant l’eina de validació del codi HTML  S'obrirĂ  en una nova finiestra. que proporciona el consorci, i el resultat d’aquesta anàlisi ha estat positiva.

En cas que l’usuari accedeixi al portal a través d’un navegador que no admeti fulls d’estil, el marcatge estructural permet visualitzar correctament tots els continguts. Si se selecciona l’opció sense estil, es visualitzaran les pàgines sense cap tipus de format visual. El lloc web està dissenyat per una visualització responsiva, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima als dispositius tauleta i mòbils.