Xarxa d´Escoles


Font: Ministeri de Sanitat 20/09/2023


Declaració d’accessibilitat

El Ministeri de Sanitat s’ha compromès a fer accessible el portal de la Xarxa d’Escoles de Salut per a la Ciutadania de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.redescuelassalud.es/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme al Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació..

Contingut no accessible

El contingut que es recull tot seguit no és accessible pels motius següents:

 1. Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018: Hi podria haver fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 2. Càrrega desproporcionada: no s’aplica.
 3. El contingut no s’inclou dins de l’àmbit de la legislació aplicable: hi podria haver arxius ofimàtics en PDF o en altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat, tot i que s’ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

La declaració va ser preparada el 17 de gener de 2023.

El método empleado para preparar la declaración ha sido una autoevaluación llevada a cabo por el propio organismo.

Última revisión de la declaración: 20 de setembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

 1. Podeu realitzar comunicacions sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a del Real Decreto 1112/2018) como por sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), com ara:
  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

  Per a aquestes comunicacions teniu disponibles aquests canals de comunicació:

 2. D'acord amb l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també podeu presentar:

  • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
  • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
   • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4.
   • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

  A la sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

  Les sol·licituds d'informació accessible i queixes es poden presentar a través del tràmit Queixes i suggeriments del Ministeri de Sanitat, així com de la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Subsecretaria del Ministeri de Sanitat.

Procediment d’aplicació

Si una vegada sol·licitada d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment, es podrà començar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del tràmit de Queixes i suggeriments del Ministeri de Sanitat, així com a la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat del Ministeri de Sanitat.

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018.

El portal de la Xarxa d’Escoles de Salut per a la Ciutadania, https://www.redescuelassalud.es/, s’ha fet utilitzant XHTML 1.0 per al marcatge de contingut i fulls d’estil CSS 3 per al disseny visual, i s’ha evitat, en la mesura possible, utilitzar tecnologies propietàries que condicionin l’ús de determinats aparells o navegadors. Aquests estàndards garanteixen l’accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que admeti les recomanacions del W3C.

Els estils utilitzats s’han construït seguint les recomanacions del consorci W3C, per a la versió 3 de fulls d’estil en cascada, i han estat validats mitjançant l’eina de validació del codi CSS que proporciona el consorci, sense que s’hagi detectat cap error.

D’altra banda, s’ha validat l’HTML des del qual s’utilitzen els diferents CSS per comprovar que l’arbre d’anàlisi utilitzat és correcte. L’anàlisi s’ha dut a terme mitjançant l’eina de validació del codi HTML que proporciona el consorci, i el resultat d’aquesta anàlisi ha estat positiva.

En cas que l’usuari accedeixi al portal a través d’un navegador que no admeti fulls d’estil, el marcatge estructural permet visualitzar correctament tots els continguts. Si se selecciona l’opció sense estil, es visualitzaran les pàgines sense cap tipus de format visual. El lloc web està dissenyat per una visualització responsiva, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima als dispositius tauleta i mòbils.